Účastníci

Domov pro mne

Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, dále poskytujeme službu chráněné bydlení osobám s těžkým tělesným postižením a realizujeme řadu volnočasových aktivit - zážitkové pobyty, příměstské tábory, besedy, výlety aj. Pečujícím osobám nabízíme zdarma individuální sezení s koučem. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Retro-use a Re-use 

Projekty Retro-use a Re-use mají za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Na dobročinném bazaru budou lidem nabídnuty kupříkladu - knihy, staré nádobí a kuchyňské potřeby, dekorativní keramika a porcelán, hračky, módní doplňky a mnoho dalšího...

Celoročně k odevzdání starých věcí slouží sběrný dvůr na Škrobárenské ulici. Věci můžete přinést i do Atomového krytu 10-Z pod Špilberkem.   

Celý výtěžek z prodeje je určený pro veřejnou sbírku "Květiny pro Brno", která podporuje výsadbu a údržbu květinových záhonků ve městě. 

Brněnský Max - domov pro kočky, z.s.
Soukromý spolek, který v domácích podmínkách pečuje o kočičky nalezené, raněné, mohou u nás v klidu dožít kočičky neléčitelně nemocné, senioři. Denně se staráme o kočičky venkovní, ty kastrujeme, sledujeme, pravidelně ošetřujeme a samozřejmě denně krmíme. Činnost spolku provozujeme vedle běžného zaměstnání a bez nároku na finanční odměnu, jedinou podporou jsou dary příznivců a příjem z charitativních akcí spolku. Uvítáme pravidelné pomocníky, jak na péči o kočičky, tak na propagaci, inzerci zvířat či pomoc při akcích.

Paběrkování po brněnsku 

Neformální kolektiv, kterému není lhostejné plýtvání jídlem. Chceme docílit větší informovanosti veřejnosti o alternativním využití jídla, které jinak přijde vniveč, a spojovat lokální farmáře v iniciativě paběrkování a zprostředkování paběrkované zeleniny a ovoce potřebným (např. prostřednictvím Potravinové banky či azylových domů). Naší aktivitou je i šíření osvěty o plýtvání jídlem formou promítání dokumentárních filmů či účastí na různých veřejných akcích. 

ParaCENTRUM Fenix 

ParaCENTRUM Fenix třináctým rokem pomáhá lidem po úrazu míchy. Jde nám o to, aby každý člověk po úrazu mohl vést život maximálně podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí.  

Ruka pro život

Poskytujeme sociální služby již od roku 2008. Aktuálně působíme v Brně, Praze a Litomyšli. Posláním organizace je pomoci uživatelům našich služeb začlenit se do společnosti, žít co nejsamostatněji a podle vlastních představ. Brněnský denní stacionář je určen pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra, od 16 let. Nabízí tři multifunkční dílny, ve kterých klienti denně mimo jiné trénují praktické dovednosti z oblasti sebeobsluhy a pracují na spoustě krásných výrobků. Do nabídky činností zařazujeme také inspirativní rozvojové aktivity (výtvarné, pohybové a hudební činnosti, výlety apod.). V Brně jsme jedinou organizací, která poskytuje pobytovou službu chráněné bydlení pouze pro dospělé spoluobčany se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. Chráněné bydlení s kapacitou 6 lůžek nabízí komplexní podporu pracovníků 24 hodin denně. Snažíme se klientům vytvořit plnohodnotný domov s pravidelným a bohatým programem. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, usilujeme o jeho maximální osobnostní rozvoj, a to vždy s lidským a profesionálním přístupem. 

MYJÓMI

Družstvo invalidů začínala jako firma zabývající se ručním mytím automobilů již v roce 2012 pod jmény CARCLEAN a MINARDINIS.
V březnu roku 2014 jsme přešli pod název MYJÓMI a koncem téhož roku jsme se začali zabývat montážními a demontážními kooperacemi. Dnes jsme již významnými spolupracovníky v rámci kooperací a controllingu s řadou společností, pro které zpracováváme nespočet výrobků mnoha různých druhů. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně  

Materiální pomoc

Objednáváme potraviny a hygienické potřeby z předem daného seznamu komodit a rozdáváme je potřebným, které máme kolem sebe. U toho obdarovaným nabízíme přátelství, socializaci (nabídku různých generačních setkání), poradenskou pomoc či psychoterapii.

Psychoterapeutická poradna

poskytuje terapii podle způsobu Integrované psychoterapie prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, CSc. Nabízí klientovi bezpečné prostředí, v němž může řešit ty oblasti svého života, v nichž pociťuje nespokojenost.

Klub seniorů

Seniorský věk vnímáme jako dar i příležitost zastavit se a obdarovat sám sebou druhého: svými zkušenostmi, svými vzpomínkami, svým humorem i moudrostí. Skupina je otevřená, přijďte i Vy mezi nás.

Tvořivý kroužek

Tvořivý kroužek nabízí prostor pro .přetvoření fantazie v něco krásného a hmotného. Přijďte i Vy, jste srdečně zváni na mezigenerační setkání, které není.ničím a nijak omezené. V pestrosti totiž vnímáme dar.

Nový začátek

Terapeutická skupina pro lidi, kteří chtějí ve svém životě udělat něco jinak.

AGAPO, o.p.s.

Posláním naší neziskové organizace je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí, a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života.

Pomáháme při hledání práce v rámci individuální spolupráce, skupinových kurzů a praxí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Poskytujeme poradenství a podporu rovněž zaměstnavatelům při zaměstnávání lidí se znevýhodněním.

Naše služby poskytujeme již od roku 2004.

Tlapky na cestě z.s.


Účelem spolku je ochrana a pomoc ztraceným, týraným a opuštěným psům.
Pomoc psům v nouzi, zajištění dočasné péče nechtěným a týraným psům, veterinární ošetření, hledání nových domovů. Poradenská a informační činnost v oblasti péče o psa a ochrany psů. 

Vlnolam, z.s. 

Hlavním posláním spolku je systematické a komplexní poskytování pomoci, uspokojování vzdělávacích, zájmových, kulturních i dalších zájmů, a poskytování speciálně-pedagogické a sociálně-právní pomoci a poradenství dětem a dospělým s ohrožením či postižením a jejich rodinám, i intaktní populaci.

NaZemi 

Nezisková organizace hájící důstojné pracovní podmínky ve světě, zabývající se tzv. spravedlivým obchodem a věnující se globálnímu rozvojovému vzdělávání. 

Dříve se zúčastnili:

Nadační fond Modrý hroch 

Nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu. Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z důležitých cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky. Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku již více než 28 milionů korun a velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory a pomoci by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat. 

Chráněná dílna ANDĚLKY SRO 

Vznikla začátkem roku 2017 se základním cílem vybudovat stabilní chráněnou dílnu, která bude poskytovat v rámci náhradního plnění lehkou výrobu, kompletaci a balení předmětů. Cílem chráněné dílny je také ukázat veřejnosti a zaměstnavatelům, že tělesný handicap není překážkou. V naší chráněné dílně pracují lidé se zdravotním omezením. Zabýváme se různými činnostmi, nejčastěji však lehkou manuální prací, výrobou různých předmětů, které se pak prodávají a vydělávají si tak na svoji činnost. Každoročně z této činnosti podporujeme SUNRISE evropský nadační fond a děti z dětských domovů.

Klára pomáhá z.s. 

Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat kvalitu života pečujících osob a osob pozůstalých.Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší a lidem, kteří z jakékoli příčiny a v jakémkoli věku ztratili blízkého. Jsme tým poradců a konzultantů, kteří mají nejen odbornou kvalifikaci, ale i osobní zkušenost s dlouhodobou péčí, umíráním a úmrtím blízkého, truchlením.
Naším cílem je individuálně pomoci s aktuální životní situací, podpořit zkušenostmi a společně hledat řešení s vizí plnohodnotného života .

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Středisko v Brně poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s různým typem postižení tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům.

Středisko v Brně zahájilo svůj provoz v roce 1993 a nyní poskytuje tyto sociální služby

V Brně * Pečovatelská služba * Centrum denních služeb Brno * Chráněné bydlení Ovečka

* Kontaktní místo České

V Letovicích * Centrum denních služeb Letovice * Chráněné bydlení Letovice

V Nosislavi * Chráněné bydlení Nosislav

Unie pečujících 

Vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí. Cílem Unie je zlepšení postavení pečujících ve společnosti. Členy jsou pečující či bývalí pečující.